ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ

ศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการภาครัฐ

การคิดเชิงการออกแบบ

มีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา "เข้าใจ   เข้าถึง  พัฒนา"

รูปแบบนวัตกรรมภาครัฐ

เปิดกว้างและเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างนวัตกรรม

ข่าวสาร

ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของ GovLab

Prototype 2019

ผลงานต้นแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐ

GOV Lab

แนวคิดใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รับบริการมาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ และทดลอง ขยายผลระบบการให้บริการแบบใหม่ กับภาครัฐ

Idea Value

ร่วมส่งบทความ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการร่วมสร้างนวัตกรรม ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

I Team

บุคคลที่หน่วยงานต้องการพัฒนา ให้เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ขึ้นในหน่วยงาน

ระบบราชการ 4.0 และนวัตกรรมภาครัฐ

เปิดกว้างและเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
ร่วมประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม