กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เป็นหัวใจของ  Government Innovation Lab  นั้น มีความสอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา”   หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   คือ “เข้าใจ   เข้าถึง  พัฒนา” โดยหน่วยงาน ภาครัฐจะยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด