กระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงออกแบบในการพัฒนา Prototype 2019

เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวกระบวนการ Design Thinking และแสดงการทำงานของ i-TEAM ตั้งแต่การเข้าอบรม การลงพื้นที่เก็บข้อมูล จนได้เป็น Prototype ในแต่ละด้าน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, ด้านการศึกษา, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs และด้านงานตรวจคนเข้าเมือง
รวมทั้งบอกความรู้สึกของ i-TEAM ที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจ ทุ่มเทและใส่ใจของ i-TEAM ต่อการพัฒนา Prototype เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ด้านการศึกษา

ด้านงานตรวจคนเข้าเมือง

ด้านการส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs

ด้านการท่องเที่ยว