การคิดเชิงออกแบบ

ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ    ระบบราชการ 4.0    รูปแบบนวัตกรรมภาครัฐ    การคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ   (Design  Thinking)   เป็นหัวใจของ  Government   Innovation  Lab   นั้น   มีความสอดคล้องกับ "ศาสตร์พระราชา"   หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   คือ "เข้าใจ   เข้าถึง  พัฒนา" โดยหน่วยงาน ภาครัฐจะยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด