คู่มือ ชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ปจัจบุนัภาครฐัอยู่บรบิทของโลกแหง่การเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขยายตัว ของชุมชนกลายเป็นเมือง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุ ตลอดจนการปฏิวัติทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และความก้าวหน้าของการสื่อสารสมัยใหม่

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่ท้าทายและจำาเป็น ต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันการณ์ไม่ว่าจะ เป็นการกำาหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการจัดบริการสาธารณะประเภทใหม่ ส่งผลให้ ภาครัฐต้องหันมาปรับตัวเพื่อตอบสนองความคาด หวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ ที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้ จ่าย โดยไม่มีข้อจำากัดทางด้านสถานที่และเวลา