จุดเริ่มต้นของโครงการปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

เมื่อประชาชนเกิดความคาดหวังในภาครัฐ การสร้างนวัตกรรมภาครัฐผ่านห้องปฏิบัติการนวัตกรรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงานงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development Program : UNDP) ในการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ และการทำงานของข้าราชการไทย โดยนำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐของต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างในการออกแบบบริการภาครัฐที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(นางเฮเลน คลาร์ก) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำเนินงานจนสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ

โดยมีมติกำหนดกรอบดำเนินงานเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมภาครัฐ และให้ความสำคัญ 4 เรื่องได้แก่

1.นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการริเรื่มให้ภาครัฐออกกฏระเบียบที่ทันสมัย และเหมาะสม ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

2.นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทางการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยการสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นการปรับปรุงการบริการ หรือสร้างการบริการใหม่

4.การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของข้าราชการไทย ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างบริบทแวดล้อม (Ecosystem) ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ประยุกต์ร่วมกับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และอาศัยความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการร่วมประชุมกับผู้แทนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อช่วยขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาภาครัฐต่อไป