ติดต่อเรา

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 356 9999 ต่อ 8837

E-mail : innov@opdc.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/opdcpsic

FAQ