วีดีโอแนะนำการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Discover)

วีดีโอแนะนำการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Discover) เข้าใจความต้องการของผู้เข้าใช้งานอย่างมากที่สุด เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตุ การจำลองเหตุการณ์

https://drive.google.com/file/d/18krDqvj-dWfgXgjIF6uQTL7Kh-CZw65o/view