ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐปี 2562

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2562 โดยในวันนี้ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ในช่วงเช้า รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับ i Team จากหน่วยงานต่าง ๆ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐของไทย: ความท้าทายและความมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติ” โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับงานบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษจาก Mr. Guilio Quaggiotto, Head of Regional Innovation Center, Asia Pacific, UNDP และนายวริทธิ ตีรประเสริฐ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ซึ่งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เช่น Cobra Effect ของประเทศอินเดีย, City of Civic Imagination Office ของเมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี และมุ่งเน้นการนำ Design Thinking มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ พร้อมยังให้แง่คิดที่น่าสนใจที่เปลี่ยนจาก risk to uncertainty

ส่วนในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ ต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Prototype) ของแต่ละกลุ่มที่กำลังจะดำเนินการ

โดยผลการตอบรับของการจัดการอบรมในวันนี้ จาก i Team ค่อนข้างดีซึ่งการบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อยกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของ innovation และการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ (Design Thinking) ที่เปิดโอกาสให้คิดการพัฒนางานบริการภาครัฐแบบนอกกรอบ และจะมีโอกาสได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนางานบริการภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ i Team จากหน่วยงานต่าง ๆ จะมาร่วมทำ prototype

สำหรับในปีนี้มี 5 โครงการ ได้แก่
1) ด้านการท่องเที่ยว
2) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs
3) ด้านแรงงานต่างด้าว
4) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
5) ด้านการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ต้นแบบจากโครงการจะสร้างทางเลือกใหม่ของงานบริการภาครัฐ พัฒนาระบบราชการให้ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน