โครงการบริการรถบัสสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ที่มา: http://publicpolicylab.org/projects/high-need-student-services/

ในแต่ละปีมีเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กมากกว่า 45,000 รายที่ประสบปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม และจำเป็นต้องอาศัยรถบัสที่ทางรัฐเป็นสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปกลับบ้านและโรงเรียนในแต่ละวัน 

ในบางครั้ง เด็กนักเรียนเหล่านี้ ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง 2 ชั่วโมงบนรถบัสในแต่ละเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาของนครนิวยอร์ก จึงได้ร่วมมือกับ Public Policy Lab ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในนครนิวยอร์ก ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการให้บริการรถบัส เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง

จากการทำการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic research) กับครอบครัวเด็ก โรงเรียน พนักงานบนรถบัส และผู้นำหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 80 ชั่วโมง อาศัยวิธี human-centered design พบว่า ครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ใช้บริการรถบัสของนครนิวยอร์กไปโรงเรียน ไม่ได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆในการให้บริการรถบัสสำหรับเด็กนักเรียนที่พิการ ผู้ปกครองไม่สามารถแจ้งข้อมูลที่สำคัญของเด็กนักเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำรถบัสได้เลย เช่น ข้อมูลความต้องการใช้ยาที่จำเป็นของเด็กนักเรียน และถ้าหากการให้บริการรถบัสมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ปกครองก็ไม่สามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างทันถ่วงที 

จากการประสานงานกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่บนรถบัส และเจ้าหน้าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทาง Public Policy Lab  ได้เสนอต้นแบบต่างๆ (prototypes)  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้

  1. มีการออกแบบคู่มือในการลงทะเบียนในการใช้บริการรถบัสของเด็กนักเรียน ระหว่างผู้ปกครองของเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการลงทะเบียน
  2. มีการออกแบบการ์ดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในการเก็บประวัติและข้อมูลที่สำคัญของเด็กนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวและการ์ดเหล่านี้จะถูกเก็บไว้กับทีมเจ้าหน้าที่ประจำรถบัส  
  3. มีการสร้างระบบใหม่ขึ้นมา เพื่อส่งข้อมูลของรถบัสต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตโนมัติไปยังโรงเรียนที่เด็กนักเรียนศึกษาอยู่ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปให้ผู้ปกครองของเด็กๆ ตอนที่เด็กนักเรียนกลับบ้าน