โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้มีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยในงานได้มีการชี้แจงถึงภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมในปีนี้ รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร