โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2560

ในปี 2560 นอกจากการจัดหลักสูตรเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ยังได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มจัดทำโครงการนำร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐไทย โดยคัดเลือกจากงานบริการภาครัฐที่ประชาชนผู้รับบริการพบปัญหาหรือความเจ็บปวด (Pain Point) จากการรับบริการ และหน่วยงานเจ้าของงานบริการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้บังเกิดผล ซึ่งโครงการนำร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในปี 2560 มี 4 เรื่อง

นวัตกรรมภาครัฐ ปัญหาที่พบ
การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล การแก้ไขปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของคนไข้ผู้รับบริการในการมาขอรับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนต้องมายื่นคิวเพื่อพบแพทย์ล่วงหน้า ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานาน 5-6 ชั่วโมง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องการเดินทางที่ต้องมารอล่วงหน้า และอาจมีผลถึงการไม่ได้รับการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงพอเนื่องจากแพทย์ต้องรีบเร่งในการวินิจฉัย
การแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนผู้รับบริการถึงความไม่สะดวกและความล่าช้าในการขอรับบริการขึ้นทะเบียน อันมีผลกระทบถึงตลาดการส่งออกของประเทศไทย
การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดลอง การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ โดยที่ผ่านมายังพบปัญหาเรื่องความล่าช้าและมีหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลาในการรับรองที่ยาวนาน ทำให้ไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงนำไปสู่ข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการรับรองเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และนำระบบสารสนเทศเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแก้ปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่
(อำเภอ) จำนวน 4 อำเภอ
การแก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่ (อำเภอ) ของกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วนราชการในการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในการขอรับบริการจากภาครัฐ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐได้ปรับปรุงงานบริการให้ประชาชนมีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยดำเนินการ 4 พื้นที่ คือ
1) สังคมผู้สูงวัยในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) การปลูกพืชแบบ Organic ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
4) วิสาหกิจชุมชน ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่มา GOVERNMENT 4.0: TIME TO TRANSFORM โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ