โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย ระบบการรายงานผลและการติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

โครงการ ต้นแบบนวัตกรรม
การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะระหว่างเมือง จำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่
1) ป้ายแจ้งเตือนขนาดพกพา
2) ป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ
3) บัตรโดยสารสำหรับประเมินพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ
4) ระบบสำหรับให้ข้อมูล และรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของผู้โดยสารรถสาธารณะระหว่างเมือง
การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจำนวน 8 นวัตกรรม ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชุดข้อมูลสื่อสาร ประกอบด้วย
1) ชุดข้อมูลน้ำท่าในแบบรายวัน
2) ชุดข้อมูลน้ำเขื่อนในแบบรายฤดูกาลหรือทุก 3 เดือน
3) ชุดข้อมูลน้ำฝนในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายฤดูกาล หรือทุก 3 เดือน การใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรทางApplication โทรศัพท์มือถือ 2) การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรด้วยเสียงตามสาย
3) การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรโดยการบอกต่อ
4) การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรโดยการมีธงสัญลักษณ์แสดงที่แม่น้ำในเขตชุมชน
5) การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกรผ่านทางรายการข่าวประจำวัน ทางโทรทัศน์      
ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่
1) บัตรสำหรับพกติดตัว
2) Application
3) สติกเกอร์สำหรับติดกับบัตรที่พกติดตัวอยู่แล้ว
4) QR code ติดตัว เช่น เป็นสายรัดข้อมือ
ระบบการรายงานผลและการติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่
1) ระบบแสดงสถานะการดำเนินการ 3 สถานะในทาง Website และ Mobile Application ของทางศูนย์ดำรงธรรม
2) ระบบ Knowledge-based บน Website เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ระบบ Data sharing พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของการร้องเรียน
4) Website เพื่ออบรมตามตำแหน่งงาน และภาระหน้าที่หลัก ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งศึกษาเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) และสับเปลี่ยนตำแหน่งานเจ้าหน้าที่กับศูนย์ดำรงธรรมอื่นๆ (Employee Rotation)
การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจำนวน 8 นวัตกรรม ได้แก่
1) การทำมาตรฐานการให้บริการและราคาสำหรับบริษัทนายหน้า (Certified-Thai Broker)
2) การจับคู่นายจ้างและลูกจ้าง (Best Matching Website)
3) การจัดหารถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หน้าด่าน
4) วีซ่าทดลองงาน
5) Mobile application สำหรับรายงานตัว / แจ้งเข้า – แจ้งออก / อัพเดทข่าวสาร 6) ตู้รายงานตัวทุก 90 วัน ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven
7) การทำ Fast Track ให้กับแรงงานกึ่งมีฝีมือ
8) การทำระบบ Big Data