โครงการ GWANGHWAMOON 1ST ประเทศเกาหลีใต้

ที่มา http://www.korea.net//policies/view?articleid=146804

โครงการ “ถนนหมายเลข 1 ควังฮวามุน” จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนเจตนารมย์ดังกล่าว โดยการตั้งชื่อโครงการมีการเล่นคำเล็กน้อย โดยการนำคำว่า “ควังฮวา (Gwanghwa)” อันเป็นสถานที่ที่ประชาชนหลายล้านมาประท้วงนานนับ 6 เดือนนี้มารวมกับชื่อของประธานาธิบดี คือ “มุน (Moon)” โครงการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “แพลตฟอร์ม” สำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centric governance)

แพลตฟอร์มนี้เริ่มจากการเปิดตัวสำนักงาน People’s transition office (PTO) เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทางเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม (www.gwanghwamoon1st.go.kr) และการตั้งสำนักงานชั่วคราวที่จัตุรัสควังฮวา และสำนักงานท้องถิ่นทุกพื้นที่ รวมถึงการรับข้อเสนอผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศได้ส่งข้อเสนอให้สำนักงานถึง 180,705 ข้อเสนอ ในช่วงเวลาเพียง 49 วัน สำนักงาน PTO ทำหน้าที่วิเคราะห์และคัดเลือกข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดจำนวน 2,200 ข้อเสนอเพื่อนำไปหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความถูกต้อง ซึ่งในที่สุด จึงได้นำข้อเสนอแนะจากประชาชนทั้งหมด 1,718 ข้อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลใหม่ และ 99 ข้อเสนอแนะได้นำไปผนวกไว้ในวาระแห่งชาติ (National Agenda)

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมน่าสนใจที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ “ฟอรัมสาธารณะ” (Open forum) “ไมโครโฟนประชาชน” (People’s mic) และ “ชั้นหนังสือประธานาธิบดี” (The President’s bookshelf) โดย “ฟอรัมสาธารณะ” เป็นการเปิดเวทีให้มีการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดให้นักกิจกรรมทางสังคมเป็นผู้พูด ในขณะที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปกติเป็นคนพูดให้มาเป็นผู้รับฟัง

“ไมโครโฟนประชาชน” เป็นโปรแกรมพูดอิสระ 3 นาที จัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลา 17.00 น. โดยผู้คนมากกว่า 100 คนจะมารวมตัวกันและพูดต่อสาธารณชนในสิ่งที่พวกเขาต้องการจากรัฐบาล เรื่องราวที่พูดทั้งหมดจะถูกบันทึก และพิมพ์ส่งไปยังหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป “ชั้นหนังสือประธานาธิบดี” เป็นโปรแกรมที่เปิดให้บริจาคหนังสือให้กับชั้นวางหนังสือที่ติดตั้งไว้ที่หัวมุมถนนชั่วคราว โดยทุกคนสามารถขีดเส้นใต้ข้อความในหนังสือที่พวกเขาต้องการให้ประธานาธิบดีมุนอ่าน เพื่อนำไปพิจารณาและบริหารจัดการคณะรัฐบาล กล่าวโดยสรุป โครงการ “ถนนหมายเลข 1 ควังฮวามูน” จึงเป็นการสะท้อน “การรับฟังเสียงประชาชน” ของเกาหลีใต้ ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างน่าสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและปรับปรุงบริการภาครัฐ ในอนาคต รัฐบาลจึงควรจัดกระบวนการเหล่านี้ให้เป็น “แพลตฟอร์มที่เป็นระบบ” เพื่อให้รัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถและมันสมองของประชาชนทุกคนเพื่อสร้างนโยบายและโครงการที่ดีๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ประชาชนและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา สถาบันอนาคตไทยศึกษา. ธราธร รัตนนฤมิตศรและประกาย ธีระวัฒนากุล. (2562). ถนนหมายเลข 1 ควัง ฮวามุน” นวัตกรรมแห่งนโยบาย (https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647094) และสโรชา ราชวงศ์.(2558). Literature Review on Observatory of Public Sector Innovation: OPSI.