ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐปี 2562

ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) โดยความร่วมมือกับทางวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab : GOV LAB) ขึ้นเพื่อจำลองนโยบายไปปฏิบัติ และใช้แนวคิดแบบ Design Thinking โดยผลลัพธ์จะถูกนำมาพัฒนาท้องถิ่นจนถึงส่วนกลางต่อไป

1 2 3 4 5