โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย ระบบการรายงานผลและการติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2560

ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มจัดทำโครงการนำร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐไทย โดยคัดเลือกจากงานบริการภาครัฐที่ประชาชนผู้รับบริการพบปัญหาหรือความเจ็บปวด (Pain Point) จากการรับบริการ และหน่วยงานเจ้าของงานบริการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้บังเกิดผล

โครงการ GWANGHWAMOON 1ST ประเทศเกาหลีใต้

“ถนนหมายเลข 1 ควังฮวามุน” นวัตกรรมแห่งนโยบาย ควังฮวามุน (GWANGHWAMOON 1ST) คือ แพลตฟอร์มที่รวบรวมคำแนะนำหรือข้อร้องเรียนของประชาชน มานำเสนอต่อผู้นำของรัฐบาล เนื่องด้วยกระแสการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาจัดทำนโยบายและโครงการพัฒนาประเทศได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ อินเดีย ชิลี เป็นต้น

โครงการ Better Reykjavik: โลกหมุนกลับที่เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

Better Reykjavik คือเว็บไซต์ที่เปิดให้ชาวเมืองเรคยาวิกนำเสนอไอเดียในการพัฒนาเมือง สามารถโหวตให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นต่อไอเดียที่ผู้อื่นเสนอได้ โดยไอเดียที่ได้รับการโหวตสูงสุดในแต่ละเดือน จะได้ผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง

โครงการบริการรถบัสสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ในบางครั้ง เด็กนักเรียน ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง 2 ชั่วโมงบนรถบัสในแต่ละเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาของนครนิวยอร์ก จึงได้ร่วมมือกับ Public Policy Lab ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในนครนิวยอร์ก ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการให้บริการรถบัส เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง

Disruption Task Force ประเทศเดนมาร์ก

Disruption Task Force เดิมชื่อ MindLab ก่อตั้งโดยประเทศเดนมาร์ค เป็นองค์กรที่บุกเบิกการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) ในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ โดยมีจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจจาก Future Centre สถาบันอนาคตประจำบริษัท Skandia ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรสามารถสร้างสินทรัพย์จากอนาคตด้วยทุนทางปัญญาของบุคลากรที่มีอยู่

Seoul Innovation Bureau ประเทศเกาหลีใต้

การสร้างกรุงโซลให้เป็นเมืองแห่งการแบ่งปันหรือ The Sharing City แห่งแรกของโลก โดยรัฐบาลเป็นหลักในสนับสนุนให้ประชาชนแบ่งปันทรัพยากร เช่น ที่อยู่อาศัย หนังสือ ที่จอดรถ หรือแม้แต่เสื้อผ้า ด้วยการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน แบ่งปัน

1 2