โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน การสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำสำหรับเกษตรกร ชุดข้อมูลสุขภาพและการรักษาสำหรับติดตัวผู้ป่วย ระบบการรายงานผลและการติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม ประจำปี 2560

ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มจัดทำโครงการนำร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐไทย โดยคัดเลือกจากงานบริการภาครัฐที่ประชาชนผู้รับบริการพบปัญหาหรือความเจ็บปวด (Pain Point) จากการรับบริการ และหน่วยงานเจ้าของงานบริการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้บังเกิดผล