I-Team

I Team คือ บุคคลที่หน่วยงานต้องการพัฒนาใฟ้เห็นผู้ที่มี่ส่วนช่วยผลักดัน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม เช่น Design Thinking เป้นต้น

คุณสมบัติ

  1. มีความสามารถในการปรับตัว และเรียนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการ
  2. การให้ความสำคัญต่อผลลัพท์สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้น
  3. การสร้างพลังจากทุกภาคส่วน และสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
  4. สามารถทำงานแนวระนาบ ผ่านระบบงานที่มีความแตกต่างกันและข้ามหน่วยงานต่าง ๆ ได้
  5. กระตุ้นให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโน้มน้าวหรือชักูงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองเห็นความสำคัญและดำเนินการในสิ่งที่แต่ต่างไปจากเดิมได้
  6. สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารของส่วนราชการในการระดมกำลังและทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาหรือจัดงบประมาณให้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการทดลองใช้โมเดลการทำงานแบบใหม่

หน้าที่

  1. ปฎิบัติหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานผู้ร่วมโครงการห้องปฎิบัตการนวัตกรรมภาครัฐ ในโครงการนำร่องตลอดโครงการ ซึ่งจะเป็นทีมนวัตกรรมที่ปรึกษาตัวคูรในอนาคตต่อไป
  2. ประสานงานและดำเนินงานทั้งภายในกระทรวง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการ
  3. รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ตลอดจนการติดตามผลประเมิน ของข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารทรัพยากร ฯลฯ
  4. เผยแพร่การดำเนินการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม