Idea Value

Ideas are Values: ช่องทางแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการร่วมสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ไปด้วยกัน โดย สามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวและส่งได้ที่นี่

ฟอรั่ม Idea ShowcaseIdeas are Values: ช่องทางแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 

หรือส่งมาทาง e-mail: contact@opdc.go.th
โดย สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แพร่หลายต่อไป

* ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะระบุชื่อท่านสามารถระบุนามแฝงได้