Policy Lab UK

Polocy Lab ตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ตามแผนการปฎิบัติการปฎิรูปภาครัฐ อยู่ภายใต้ The Cabinet Office มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ภาครัฐในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ที่จำนวนไม่มากแต่มีความหลายหลายในองค์กร รวมทั้งความรู้และประสบการณ์สูง

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/