Policy Linkage/Evolution on 25 July 2019 at Tawana Bangkok Hotel

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบองวีวองท์ ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สีลม (Tawana Bangkok Hotel) คุณธราธร รัตนนฤมิตศร รองประธานกรรมการบริหาร และ คุณประกาย ธีระวัฒนากุล กรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้บรรยาย Policy Linkage/Evolution โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ i-team และผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้เกี่ยวกับการผลักดันโครงการที่เชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบาย ได้เข้าใจและสามารถดำเนินงานนวัตกรรมบริการภาครัฐ ผ่านการทำ Workshop ที่ระดมความคิดเพื่อ สร้างจุดเด่น และจุดขายของโครงการที่มุ่งตอบโจทย์สำคัญของประเทศ และจะเป็นโครงการนวัตกรรมภาครัฐเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่รัฐบาลและประชาชนวงกว้างให้ความสนใจ จากต้นแบบ (Prototype) สู่การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อขยายผล (Scale up)

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรม และ i-team จะได้ทดลองนำเสนองานต้นแบบของตัวเอง และได้รับฟังเสียงความคิดเห็นของ ผู้ขับเคลื่อนนโยบาย (Policy-Maker) ผู้เชี่ยวชาญขอรับคำปรึกษา (Mentor) ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบกลไกการปฏิบัติ (Implementation Design) เพื่อตอบโจทย์กลไกการทำงานของภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่องทางในการผลักดันสู่การปฏิบัติ