Prototype2019

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ด้านงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

โมเดลรับรู้เรื่องสิทธิ

ด้านการศึกษา

โมเดลการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ