Story Telling through Creative Pitching

Story Telling through Creative Pitching ศิลปะการเล่าเรื่องเพื่อนำเสนอผลงานด้วยเรื่องเล่าสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมให้สอดคล้องกับใจของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงให้ประชาชนนำไปใช้จริง